சனி, 26 நவம்பர், 2011

தமிழில் உள்ள ஓரெழுத்து வார்த்தைகளும் பொருளும்;;;;;;;;;;;;;


தமிழில் உள்ள ஓரெழுத்து வார்த்தைகளும் பொருளும்}}}}
{நன்றி - ஜெயராஜன் மதுரை}
அ =எட்டு
ஆ =பசு
ஈ =ஒரு பூச்சி
உ =சிவன்
ஊ =தசை
ஐ =ஐந்து
ஓ=மதகு நீர் தாங்கும் பலகை 
கா =சோலை
கு =பூமி
கூ =பூமி
கை =கரம்
சா =இறப்பு
சே =அழிஞ்சில் மரம்
சோ =மதில்
தா =கொடு
து =பறவை இறகு
தே =நாயகன்
தை =ஒரு மாதம்
நா -நாக்கு
நௌ =மரக்கலம்
பா =பாட்டு
பூ =மலர்
வை =வைக்கோல்
பே =மேகம்
பை =பாம்புப் படம்
மா =மாமரம்
மீ= ஆகாயம்
மூ =மூன்று
மை =அஞ்சனம்
யா =அகலம்
வீ=பறவை
தீ =நெருப்பு
து= உணவு
247 எழுத்துக்களில் 42 க்கும் மேலான எழுத்துக்களுக்கு தனியாக பொருள் உண்டு. அவற்றைத் தெரிந்து கொள்வோம்;;;;;;; 
{நன்றி - மலேசியர் தமிழ் சங்கம்}

உயிரெழுத்து - ஆ , ஈ , ஊ , ஏ, ஐ ,ஓ எழுத்து பொருள்
ஆ - பசு
ஈ - கொடு ,பறக்கும் பூச்சி
ஊ - இறைச்சி
ஏ - அம்பு
ஐ - அழகு, தலைவன் , வியப்பு
ஓ - வினா , மதகு

ம வரிசை ...... மா . மீ , மு , மே, மை , மோ
மா - பெரிய , விலங்கு
மீ - மேலே , உயரம்
மு - மூப்பு
மே - மேன்மை , மேல் , மாதம்
மை - கண்மை , இருள்
மோ - முகர்தல் , மோதல்

த வரிசை .... தா , தீ, து, தூ , தே, தை
தா - கொடு , கேட்பது
தீ - நெருப்பு
து - கெடு, உண், பிரிவு
தூ - வெண்மை , தூய்மை
தே - தெய்வம்
தை - மாதம்

ப வரிசை பா, பூ, பே , பை , போ
பா- பாட்டு, நிழல், அழகு
பூ - மலர்
பே - நுரை , அழகு
பை - பசுமை , உறை
போ - செல்

ந வரிசை நா , நீ, நே ,நொ, நை , நோ
நா - நாக்கு
நீ - நின்னை
நே - அன்பு , நேயம்
நை - வருந்து, நைதல்
நொ - நொண்டி , துன்பம்
நோ - நோவு வருத்தம்

க வரிசை கா , கூ , கை , கோ
கா - சோலை , காத்தல்
கூ - பூமி , கூவுதல்
கை - கரம், உறுப்பு
கோ - அரசன் ,தலைவன் , இறைவன்

வ வரிசை .... வா , வீ , வை , வௌ
வா - அழைத்தல்
வீ - பூ , அழகு ,
வை - கூர்மை, வைதல், வைத்தல்
வௌ - கௌவுதல், கொள்ளை அடித்தல்

ச வரிசை ...... சா, சீ, சே , சோ
சா- மரணம் , பேய் , சாதல்
சீ - இகழ்ச்சி , திருமகள்
சே - எருது
சோ - மதில்

மற்ற எழுத்து ..... யா
யா - மரம்


தமிழ் தொண்டன் samy.....................

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக